صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
12 اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
13 تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
14 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
15 دعوت به مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
16 دعوت به مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
17 تصمیمات مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
18 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق مورخ 1401/08/14 ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
19 تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
20 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ 1401/08/08 ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
سایز صفحه