صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/31 25,532 25,470 0 0 174,817,442 150,000 99,920,000 75,897,442 1,933,070,450,604
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/30 25,898 25,835 0 0 174,817,442 110,000 99,770,000 76,047,442 1,964,673,527,532
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/29 26,296 26,232 0 0 174,817,442 90,000 99,660,000 76,157,442 1,997,770,605,615
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/28 26,790 26,724 0 0 174,817,442 60,000 99,570,000 76,247,442 2,037,644,319,280
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/27 26,715 26,650 0 0 174,817,442 0 99,510,000 76,307,442 2,033,556,465,802
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/26 26,716 26,650 0 0 174,817,442 0 99,510,000 76,307,442 2,033,619,531,251
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/25 26,717 26,651 0 0 174,817,442 20,000 99,510,000 76,307,442 2,033,682,603,926
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/24 26,551 26,486 0 0 174,817,442 0 99,490,000 76,327,442 2,021,623,975,781
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/23 26,707 26,642 0 0 174,817,442 100,000 99,490,000 76,327,442 2,033,515,081,255
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/22 26,486 26,421 0 0 174,817,442 20,000 99,390,000 76,427,442 2,019,324,919,836
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/21 26,183 26,119 0 0 174,817,442 100,000 99,370,000 76,447,442 1,996,708,427,056
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/20 27,456 27,388 0 0 174,817,442 0 99,270,000 76,547,442 2,096,511,372,236
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/19 27,456 27,389 0 0 174,817,442 0 99,270,000 76,547,442 2,096,576,290,435
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/18 27,457 27,390 0 0 174,817,442 150,000 99,270,000 76,547,442 2,096,641,215,862
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/17 27,577 27,509 0 0 174,817,442 120,000 99,120,000 76,697,442 2,109,895,322,994
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/16 27,491 27,423 0 0 174,817,442 0 99,000,000 76,817,442 2,106,550,380,832
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/15 27,444 27,376 0 0 174,817,442 10,000 99,000,000 76,817,442 2,102,988,069,589
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/14 27,181 27,114 0 0 174,817,442 50,000 98,990,000 76,827,442 2,083,135,398,388
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/13 28,338 28,269 0 0 174,817,442 0 98,940,000 76,877,442 2,173,216,684,095
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/01/12 28,339 28,269 0 0 174,817,442 0 98,940,000 76,877,442 2,173,284,148,445