صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/19 72,361 72,145 72,145 0 0 638,770,689 0 212,837,565 426,933,124 30,801,099,558,673
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/18 72,363 72,148 72,148 0 0 638,770,689 0 212,837,565 426,933,124 30,802,201,447,783
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/17 72,363 72,148 72,148 0 3,415,000 638,770,689 0 212,837,565 426,933,124 30,802,350,252,020
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/16 74,139 73,919 73,919 0 1,215,000 635,355,689 0 212,837,565 423,518,124 31,305,845,822,870
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/15 74,702 74,481 74,481 0 0 634,140,689 0 212,837,565 422,303,124 31,453,516,045,435
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/14 74,705 74,484 74,484 0 0 634,140,689 0 212,837,565 422,303,124 31,454,629,816,306
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/13 74,707 74,486 74,486 0 790,000 634,140,689 0 212,837,565 422,303,124 31,455,743,587,677
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/12 74,109 73,890 73,890 0 0 633,350,689 0 212,837,565 421,513,124 31,145,556,791,695
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/11 74,112 73,893 73,893 0 0 633,350,689 0 212,837,565 421,513,124 31,146,661,718,560
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/10 74,113 73,895 73,895 0 2,710,000 633,350,689 0 212,837,565 421,513,124 31,147,589,115,474
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/09 76,061 75,837 75,837 0 1,906,000 630,640,689 0 212,837,565 418,803,124 31,760,685,802,640
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/08 76,636 76,410 76,410 0 1,890,000 628,734,689 0 212,837,565 416,897,124 31,854,983,154,250
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/07 74,807 74,586 74,586 0 4,015,000 626,844,689 0 212,837,565 415,007,124 30,953,735,514,954
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/06 77,009 76,785 76,785 0 5,550,000 622,829,689 0 212,837,565 410,992,124 31,558,010,394,731
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/05 79,347 79,116 79,116 0 0 617,279,689 0 212,837,565 405,442,124 32,076,780,467,483
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/04 79,350 79,118 79,118 0 0 617,279,689 0 212,837,565 405,442,124 32,077,895,133,546
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/03 79,341 79,112 79,112 0 7,610,000 617,279,689 0 212,837,565 405,442,124 32,075,339,818,113
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/02 79,258 79,028 79,028 0 3,090,000 609,669,689 0 212,837,565 397,832,124 31,440,051,141,270
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/03/01 80,555 80,322 80,322 0 6,800,000 606,579,689 0 212,837,565 394,742,124 31,706,502,038,717
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1402/02/31 78,724 78,497 78,497 0 4,585,000 599,779,689 0 212,837,565 387,942,124 30,452,417,053,535