صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/12 29,604 29,569 29,569 0 2,500,000 181,777,442 0 102,880,000 79,897,442 2,362,470,330,737
2 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/11 28,798 28,763 28,763 0 350,000 179,277,442 10,000 102,880,000 77,397,442 2,226,179,730,150
3 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/10 29,023 28,988 28,988 0 280,000 178,927,442 0 102,870,000 77,057,442 2,233,747,586,866
4 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/09 29,714 29,678 29,678 0 2,010,000 178,647,442 0 102,870,000 76,777,442 2,278,597,418,704
5 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/08 28,740 28,705 28,705 0 0 176,637,442 0 102,870,000 74,767,442 2,146,197,760,254
6 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/07 28,741 28,706 28,706 0 0 176,637,442 0 102,870,000 74,767,442 2,146,269,368,641
7 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/06 28,742 28,707 28,707 0 340,000 176,637,442 20,000 102,870,000 74,767,442 2,146,340,984,080
8 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/05 27,779 27,745 27,745 0 200,000 176,297,442 10,000 102,850,000 74,447,442 2,065,516,785,378
9 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/04 27,547 27,513 27,513 0 60,000 176,097,442 30,000 102,840,000 74,257,442 2,043,046,021,284
10 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/03 26,524 26,491 26,491 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,362,154,640
11 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/02 26,525 26,492 26,492 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,428,728,692
12 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/05/01 26,526 26,493 26,493 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,495,313,344
13 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/31 26,526 26,494 26,494 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,561,905,048
14 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/30 26,527 26,495 26,495 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,621,122,486
15 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/29 26,528 26,495 26,495 0 0 176,037,442 0 102,810,000 74,227,442 1,966,687,728,294
16 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/28 26,529 26,496 26,496 0 10,000 176,037,442 20,000 102,810,000 74,227,442 1,966,754,342,067
17 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/27 26,541 26,509 26,509 0 10,000 176,027,442 60,000 102,790,000 74,237,442 1,967,926,386,594
18 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/26 26,543 26,510 26,510 0 80,000 176,017,442 50,000 102,730,000 74,287,442 1,969,349,891,405
19 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/25 26,516 26,484 26,484 0 0 175,937,442 0 102,680,000 74,257,442 1,966,613,475,294
20 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید 1400/04/24 26,517 26,485 26,485 0 0 175,937,442 0 102,680,000 74,257,442 1,966,680,124,392