صندوق سرمایه‌گذاری طلای عیار مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ساعت 16 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
22 تصمیمات مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ساعت 15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
23 اسامی حاضرین در مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
24 دعوت به مجمع - افزودن گواهی شمش طلا در جدول نصاب ترکیب دارائی های صندوق مورخ 1401/12/15 ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
25 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
26 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
27 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.19 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
28 تصمیمات مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
29 اسامی حاضرین در مجمع - تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/14 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
30 تصمیمات مجمع - افزودن امکان سرمایه‌گذاری در اوراق سلف موازی استاندارد سکه طلای بانک مرکزی در صندوق مورخ 1401/10/11 ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
سایز صفحه