ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 262,040 57.42 367,150 91.28 325,605 94.54 314,103 94.3
اوراق 172,244 37.74 23,979 5.96 16,249 4.71 16,216 4.86
وجه نقد 19,182 4.2 8,351 2.07 2,192 0.63 2,532 0.76
سایر دارایی ها 2,877 0.63 2,734 0.67 348 0.1 235 0.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,799 2.36 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد