ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ گواهی سپرده سکه طلا گواهی سپرده به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج دارایی برتر پنج دارایی برتر به کل دارایی
1 1397/11/29 825,502 95.53 % 35,639 4.12 % 0 0 % 2,806 0.32 % 160 0.02 % 825,502 95.53 %
2 1397/11/28 788,475 95.29 % 35,619 4.3 % 0 0 % 3,218 0.39 % 161 0.02 % 788,475 95.29 %
3 1397/11/27 768,913 93.59 % 35,619 4.34 % 0 0 % 16,912 2.06 % 162 0.02 % 768,913 93.59 %
4 1397/11/26 762,422 95.06 % 21,989 2.74 % 0 0 % 17,456 2.18 % 163 0.02 % 762,422 95.06 %
5 1397/11/25 762,422 95.06 % 21,984 2.74 % 0 0 % 17,456 2.18 % 164 0.02 % 762,422 95.06 %
6 1397/11/24 762,422 95.06 % 21,979 2.74 % 0 0 % 17,456 2.18 % 166 0.02 % 762,422 95.06 %
7 1397/11/23 752,743 94.89 % 21,959 2.77 % 0 0 % 18,430 2.32 % 167 0.02 % 752,743 94.89 %
8 1397/11/22 738,818 95.15 % 21,948 2.83 % 0 0 % 15,511 2 % 168 0.02 % 738,818 95.15 %
9 1397/11/21 738,818 95.15 % 21,944 2.83 % 0 0 % 15,511 2 % 169 0.02 % 738,818 95.15 %
10 1397/11/20 737,346 95.21 % 21,921 2.83 % 0 0 % 14,981 1.93 % 170 0.02 % 737,346 95.21 %