ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ گواهی سپرده سکه طلا گواهی سپرده به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج دارایی برتر پنج دارایی برتر به کل دارایی
1 1397/09/19 314,103 94.3 % 16,216 4.87 % 0 0 % 2,532 0.76 % 235 0.07 % 0 0 %
2 1397/09/18 315,563 94.36 % 16,208 4.85 % 0 0 % 2,426 0.73 % 236 0.07 % 0 0 %
3 1397/09/17 325,888 94.38 % 16,184 4.69 % 0 0 % 2,569 0.74 % 643 0.19 % 0 0 %
4 1397/09/16 316,421 94.34 % 16,176 4.82 % 0 0 % 2,583 0.77 % 237 0.07 % 0 0 %
5 1397/09/15 316,421 94.34 % 16,168 4.82 % 0 0 % 2,583 0.77 % 238 0.07 % 0 0 %
6 1397/09/14 316,421 94.34 % 16,160 4.82 % 0 0 % 2,583 0.77 % 238 0.07 % 0 0 %
7 1397/09/13 318,914 94.38 % 16,152 4.78 % 0 0 % 2,585 0.77 % 243 0.07 % 0 0 %
8 1397/09/12 316,319 94.4 % 16,145 4.82 % 0 0 % 2,370 0.71 % 239 0.07 % 0 0 %
9 1397/09/11 326,751 94.9 % 16,137 4.69 % 0 0 % 1,179 0.34 % 240 0.07 % 0 0 %
10 1397/09/10 312,654 94.68 % 16,129 4.88 % 0 0 % 1,179 0.36 % 241 0.07 % 0 0 %