صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/09/10 1397/09/10 پرتفوی ماهانه منتهی به آبان 97 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به مرداد ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به تیر ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به خرداد ماه 1397 دانلود
1397/08/15 1397/08/15 پرتفوی ماهانه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/08/05 1397/08/05 پرتفوی ماهانه منتهی به مهر 97 دانلود
1397/07/17 1397/07/17 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 پرتفوی ماهانه منتهی به شهریور 97 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 گزارش عملکرد سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/06/27 1397/06/27 صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی سه ماه و هفت روزه منتهی به 1397/05/31 دانلود