اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 71,097,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 28,902,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 890,680,958,855
قیمت صدور هر واحد (ریال): 12,558
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 12,528
قیمت آماری هر واحد (ریال): 12,528
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/26 12,558 12,528 0 0 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 890,680,958,855
  2 1397/12/25 12,548 12,518 0 0 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 889,968,505,722
  3 1397/12/24 12,540 12,510 0 0 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 889,412,832,538
  4 1397/12/23 12,541 12,510 0 0 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 889,435,084,593
  5 1397/12/22 12,541 12,510 0 0 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 889,457,340,797
  6 1397/12/21 12,335 12,305 0 10,000 138,067,442 0 67,970,000 71,097,442 874,852,757,887
  7 1397/12/20 12,338 12,308 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 874,949,105,273
  8 1397/12/19 12,582 12,551 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 892,247,423,235
  9 1397/12/18 12,613 12,582 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 894,415,304,039
  10 1397/12/17 12,611 12,580 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 894,268,881,829
  11 1397/12/16 12,611 12,580 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 894,291,298,246
  12 1397/12/15 12,611 12,580 0 0 138,057,442 0 67,970,000 71,087,442 894,313,718,813
  13 1397/12/14 12,494 12,463 0 0 138,057,442 130,000 67,970,000 71,087,442 885,985,830,794
  14 1397/12/13 12,011 11,982 0 0 138,057,442 0 67,840,000 71,217,442 853,316,836,398
  15 1397/12/12 12,217 12,188 0 1,210,000 138,057,442 0 67,840,000 71,217,442 867,965,744,825
  16 1397/12/11 12,703 12,671 0 100,000 136,847,442 0 67,840,000 70,007,442 887,097,398,175
  17 1397/12/10 12,635 12,604 0 0 136,747,442 0 67,840,000 69,907,442 881,095,371,537
  18 1397/12/09 12,635 12,604 0 0 136,747,442 0 67,840,000 69,907,442 881,117,452,023
  19 1397/12/09 12,635 12,604 0 0 136,747,442 0 67,840,000 69,907,442 881,117,452,023
  20 1397/12/09 12,635 12,604 0 0 136,747,442 0 67,840,000 69,907,442 881,117,452,023