اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,587,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,412,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 396,133,155,085
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,823
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,794
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,794
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/27 11,823 11,794 0 0 92,147,442 0 59,560,000 33,587,442 396,133,155,085
  2 1397/07/26 11,822 11,794 0 0 92,147,442 0 59,560,000 33,587,442 396,130,831,590
  3 1397/07/25 11,822 11,794 0 70,000 92,147,442 0 59,560,000 33,587,442 396,128,523,638
  4 1397/07/24 11,819 11,791 0 0 92,077,442 0 59,560,000 33,517,442 395,188,279,658
  5 1397/07/23 11,572 11,544 0 0 92,077,442 0 59,560,000 33,517,442 386,941,332,878
  6 1397/07/22 11,417 11,389 0 0 92,077,442 0 59,560,000 33,517,442 381,732,625,271
  7 1397/07/21 11,758 11,729 0 0 92,077,442 60,000 59,560,000 33,517,442 393,142,226,458
  8 1397/07/20 12,210 12,180 0 0 92,077,442 0 59,500,000 33,577,442 408,984,136,697
  9 1397/07/19 12,209 12,179 0 0 92,077,442 0 59,500,000 33,577,442 408,946,664,049
  10 1397/07/18 12,208 12,178 0 100,000 92,077,442 4,600,000 59,500,000 33,577,442 408,922,646,324
  11 1397/07/17 11,836 11,812 0 300,000 91,977,442 0 54,900,000 38,077,442 449,766,108,922
  12 1397/07/16 11,399 11,376 0 1,720,000 91,677,442 0 54,900,000 37,777,442 429,758,829,649
  13 1397/07/15 10,964 10,941 0 5,300,000 89,957,442 0 54,900,000 36,057,442 394,510,700,097
  14 1397/07/14 11,482 11,456 0 200,000 84,657,442 0 54,900,000 30,757,442 352,372,528,773
  15 1397/07/13 11,895 11,868 0 0 84,457,442 0 54,900,000 30,557,442 362,641,757,913
  16 1397/07/12 11,895 11,868 0 0 84,457,442 0 54,900,000 30,557,442 362,644,650,992
  17 1397/07/11 11,895 11,868 0 300,000 84,457,442 0 54,900,000 30,557,442 362,647,549,087
  18 1397/07/10 12,263 12,235 0 0 84,157,442 620,000 54,900,000 30,257,442 370,209,364,880
  19 1397/07/09 12,821 12,790 0 0 84,157,442 1,150,000 54,280,000 30,877,442 394,911,117,222
  20 1397/07/08 13,469 13,434 0 0 84,157,442 2,530,000 53,130,000 32,027,442 430,267,280,571