اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 25,687,442
تعداد واحدهای باقی مانده: 74,312,558
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 283,160,408,137
قیمت صدور هر واحد (ریال): 11,047
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 11,023
قیمت آماری هر واحد (ریال): 11,023
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی رهبین
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : ندارد
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/30
نوع صندوق : اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 11,047 11,023 0 0 69,497,442 630,000 44,810,000 25,687,442 283,160,408,137
  2 1397/05/28 10,911 10,889 0 0 69,497,442 350,000 44,180,000 26,317,442 286,568,679,509
  3 1397/05/27 10,933 10,910 0 0 69,497,442 490,000 43,830,000 26,667,442 290,944,876,845
  4 1397/05/26 10,964 10,943 0 0 69,497,442 0 43,340,000 27,157,442 297,171,415,312
  5 1397/05/25 10,961 10,940 0 0 69,497,442 0 43,340,000 27,157,442 297,091,370,169
  6 1397/05/24 10,958 10,937 0 0 69,497,442 550,000 43,340,000 27,157,442 297,011,415,984
  7 1397/05/23 11,131 11,109 0 0 69,497,442 550,000 42,790,000 27,707,442 307,797,137,644
  8 1397/05/22 10,880 10,883 0 0 69,497,442 680,000 42,240,000 28,257,442 307,512,633,020
  9 1397/05/21 10,770 10,772 0 0 69,497,442 2,230,000 41,560,000 28,937,442 311,703,971,578
  10 1397/05/20 10,549 10,551 0 0 69,497,442 0 39,330,000 31,167,442 328,840,957,187
  11 1397/05/19 10,449 10,450 0 0 69,497,442 0 39,330,000 31,167,442 325,711,157,024
  12 1397/05/18 10,446 10,447 0 0 69,497,442 0 39,330,000 31,167,442 325,610,360,753
  13 1397/05/17 10,443 10,444 0 0 69,497,442 1,350,000 39,330,000 31,167,442 325,509,680,509
  14 1397/05/16 10,285 10,285 0 0 69,497,442 2,930,000 37,980,000 32,517,442 334,449,461,717
  15 1397/05/15 10,466 10,464 0 0 69,497,442 3,090,000 35,050,000 35,447,442 370,931,443,677
  16 1397/05/14 10,640 10,637 0 0 69,497,442 2,440,000 31,960,000 38,537,442 409,928,250,009
  17 1397/05/13 10,760 10,756 0 0 69,497,442 1,710,000 29,520,000 40,977,442 440,761,924,842
  18 1397/05/12 10,853 10,849 0 0 69,497,442 0 27,810,000 42,687,442 463,095,598,683
  19 1397/05/11 10,849 10,845 0 0 69,497,442 0 27,810,000 42,687,442 462,930,429,533
  20 1397/05/10 10,845 10,841 0 0 69,497,442 1,610,000 27,810,000 42,687,442 462,765,450,907