ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 332,847 69.19 465,837 93.95 670,973 95.15 825,502 95.53
اوراق 129,447 26.91 21,469 4.33 23,586 3.34 35,639 4.12
وجه نقد 16,597 3.45 8,199 1.65 10,436 1.48 2,806 0.32
سایر دارایی ها 2,134 0.44 294 0.05 177 0.02 160 0.01
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 325,275 67.62 445,535 89.86 670,973 95.15 825,502 95.53
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد