ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 451,144 78.24 822,801 95.22 907,061 95.52 932,686 95.88
اوراق 108,891 18.88 31,870 3.68 35,046 3.69 35,268 3.62
وجه نقد 14,775 2.56 9,056 1.04 7,349 0.77 4,684 0.48
سایر دارایی ها 1,743 0.3 292 0.03 95 0.01 68 0
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 445,223 77.22 822,801 95.22 907,061 95.52 932,686 95.88
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد