صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۰.۲۳ ۰.۶۸ ۱۳۱.۶۲ ۱,۰۸۰.۲۷
۶۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ۰.۷۳ (۰.۲۹) ۱,۳۱۲.۸۷ (۶۵.۲۳)
۶۲۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ (۴.۳۷) ۰.۰۴ (۱۰۰) ۱۷.۶
۶۲۴ ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۶ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۳.۹۲ ۰.۰۸ ۱.۲۵E+۰۸ ۳۴.۲۳
۶۲۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱.۹۷ ۱.۴۴ ۱۲۳,۸۳۲.۲۵ ۱۸,۰۵۸.۳۵
۶۲۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ ۲.۱۸ ۱ ۲۶۱,۲۴۴.۵۸ ۳,۶۵۶.۸۸
۶۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۳.۹۷ (۱.۲۳) ۱.۴۹E+۰۸ (۹۸.۸۹)
۶۳۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ (۰.۱) (۲.۳) (۳۱.۴۲) (۹۹.۹۸)
۶۳۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ (۱.۱۷) (۱.۳۱) (۹۸.۶۱) (۹۹.۱۹)
۶۳۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۲.۹۵ (۰.۸۸) ۴.۰۷E+۰۶ (۹۵.۹۷)
۶۳۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰.۱۴ ۰.۴۶ ۶۶.۸۲ ۴۲۸.۶۵
۶۳۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ (۳.۳۱) ۳.۰۹ (۱۰۰) ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷
۶۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۹.۷۳ ۲۰.۸۸