صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۵۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۶۰۰,۲۲۲ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۷۹۲ ۵۰.۴۲ % ۲,۲۰۹ ۰.۱۸ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ %
۶۵۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۵۹۹,۹۱۰ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳,۷۹۲ ۵۰.۴۴ % ۲,۰۳۹ ۰.۱۶ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ %
۶۵۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ % ۶۲۹,۴۸۲ ۵۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۰۳,۸۷۴ ۴۸.۰۸ % ۱,۸۷۷ ۰.۱۵ % ۲۰,۶۹۹ ۱.۶۵ %