صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۹۶,۱۷۸ ۹۵.۸۲ % ۴۴,۷۶۵ ۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۷ ۰.۲۴ % ۳۰۰ ۰.۰۳ % ۱,۰۹۶,۱۷۸ ۹۵.۸۲ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۷۵۸ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۲۳ % ۳۰۱ ۰.۰۳ % ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۷۵۰ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۲۳ % ۳۰۳ ۰.۰۳ % ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ % ۴۴,۷۴۲ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۸ ۰.۲۳ % ۳۰۴ ۰.۰۳ % ۱,۰۷۲,۸۴۰ ۹۵.۷۵ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۶۴,۰۴۲ ۹۵.۷۴ % ۴۴,۷۵۰ ۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۰ ۰.۲۱ % ۳۰۶ ۰.۰۳ % ۱,۰۶۴,۰۴۲ ۹۵.۷۴ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۷۰,۷۳۶ ۹۵.۷۸ % ۴۴,۷۱۳ ۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۰.۲ % ۳۰۶ ۰.۰۳ % ۱,۰۷۰,۷۳۶ ۹۵.۷۸ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۵۸,۴۹۸ ۹۵.۷۳ % ۴۴,۷۰۸ ۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۰.۲ % ۳۰۹ ۰.۰۳ % ۱,۰۵۸,۴۹۸ ۹۵.۷۳ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۳۲,۳۵۶ ۹۵.۶۴ % ۴۴,۶۹۰ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۴ ۰.۱۹ % ۳۰۹ ۰.۰۳ % ۱,۰۳۲,۳۵۶ ۹۵.۶۴ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۵ % ۴۴,۶۳۶ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۸ ۰.۱۸ % ۳۱۰ ۰.۰۳ % ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۵ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۵ % ۴۴,۶۲۸ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۸ ۰.۱۸ % ۳۱۲ ۰.۰۳ % ۱,۰۳۳,۰۵۹ ۹۵.۶۵ %