صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۶۸۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۴,۵۷۷,۴۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۵,۴۲۲,۵۵۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۸۲,۹۶۱,۵۴۶,۸۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۷۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۷۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۵:۳۳:۵۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۳۰
نوع صندوق
اوراق بهادار مبتني بر سکه طلا
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۵,۳۱۰ ۲۵,۲۴۸ ۲۵,۲۴۸ ۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۷۴,۸۵۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ۷۴,۵۷۷,۴۴۲ ۱,۸۸۲,۹۶۱,۵۴۶,۸۸۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۲۵,۱۶۸ ۲۵,۱۰۶ ۲۵,۱۰۶ ۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۷۴,۸۲۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ۷۴,۵۴۷,۴۴۲ ۱,۸۷۱,۵۸۸,۴۳۵,۷۸۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۲۴,۱۹۵ ۲۴,۱۳۶ ۲۴,۱۳۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ۷۴,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۷۹۹,۰۰۰,۴۶۰,۲۸۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲۴,۱۳۶ ۲۴,۰۷۷ ۲۴,۰۷۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۴۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ۷۴,۵۳۷,۴۴۲ ۱,۷۹۴,۶۱۳,۶۱۵,۷۶۸
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲۳,۲۶۳ ۲۳,۲۰۶ ۲۳,۲۰۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷۴,۵۷۷,۴۴۲ ۱,۷۳۰,۶۴۹,۵۸۵,۷۹۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲۳,۲۶۴ ۲۳,۲۰۷ ۲۳,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷۴,۵۷۷,۴۴۲ ۱,۷۳۰,۷۰۳,۶۸۶,۵۰۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۳,۲۶۴ ۲۳,۲۰۸ ۲۳,۲۰۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۴۰,۰۰۰ ۷۴,۵۷۷,۴۴۲ ۱,۷۳۰,۷۵۷,۷۹۴,۴۴۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲۴,۰۱۷ ۲۳,۹۵۹ ۲۳,۹۵۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۱,۱۴۰,۰۰۰ ۷۴,۶۷۷,۴۴۲ ۱,۷۸۹,۱۷۶,۳۲۴,۶۱۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۴,۰۱۸ ۲۳,۹۶۰ ۲۳,۹۶۰ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۲۰,۰۰۰ ۱۰۱,۱۴۰,۰۰۰ ۷۴,۶۷۷,۴۴۲ ۱,۷۸۹,۲۳۹,۱۴۳,۲۵۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۳,۹۲۰ ۲۳,۸۶۱ ۲۳,۸۶۱ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۲۶۰,۰۰۰ ۱۰۱,۱۲۰,۰۰۰ ۷۴,۶۹۷,۴۴۲ ۱,۷۸۲,۳۶۶,۱۸۳,۴۹۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲۴,۷۰۰ ۲۴,۶۳۹ ۲۴,۶۳۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۸۶۰,۰۰۰ ۷۴,۹۵۷,۴۴۲ ۱,۸۴۶,۹۱۲,۷۲۱,۰۵۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲۵,۲۱۵ ۲۵,۱۵۴ ۲۵,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۸۸۸,۲۱۶,۲۳۶,۸۸۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲۵,۲۱۶ ۲۵,۱۵۴ ۲۵,۱۵۴ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۸۸۸,۲۸۱,۹۶۵,۴۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲۵,۲۱۷ ۲۵,۱۵۵ ۲۵,۱۵۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۶۰,۰۰۰ ۱۰۰,۷۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۶۷,۴۴۲ ۱,۸۸۸,۳۴۷,۷۰۱,۲۳۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲۵,۳۰۱ ۲۵,۲۳۹ ۲۵,۲۳۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ ۷۵,۱۲۷,۴۴۲ ۱,۸۹۶,۱۲۳,۰۶۰,۲۰۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۵,۱۹۷ ۲۵,۱۳۵ ۲۵,۱۳۵ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۹۰,۰۰۰ ۷۵,۲۲۷,۴۴۲ ۱,۸۹۰,۸۵۰,۴۷۶,۷۳۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۲۵,۷۳۸ ۲۵,۶۷۶ ۲۵,۶۷۶ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۰,۱۹۰,۰۰۰ ۷۵,۶۲۷,۴۴۲ ۱,۹۴۱,۷۷۶,۶۹۲,۶۲۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۲۵,۴۳۰ ۲۵,۳۶۸ ۲۵,۳۶۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۹۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۸۰,۰۰۰ ۷۵,۷۳۷,۴۴۲ ۱,۹۲۱,۲۷۳,۴۰۹,۶۲۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۲۵,۶۶۰ ۲۵,۵۹۸ ۲۵,۵۹۸ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۷,۴۴۲ ۱,۹۴۰,۹۹۵,۸۹۸,۰۴۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۲۵,۶۶۲ ۲۵,۵۹۹ ۲۵,۵۹۹ ۰ ۰ ۱۷۴,۸۱۷,۴۴۲ ۰ ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۷,۴۴۲ ۱,۹۴۱,۰۸۸,۳۵۴,۸۸۰
  مشاهده همه